Multipath, rescan po dodaniu / rozszerzeniu zasobu

Po rozszerzeniu / dodaniu nie widzi miejsca i multipath -r nie pomaga, to robimy rescan (opcja pierwsza do nowych dysków, a druga jak rozszerzamy zasób i się opiera):

— 1

echo „1” > /sys/class/fc_host/host1/issue_lip
echo „1” > /sys/class/fc_host/host2/issue_lip
echo „- – -” > /sys/class/scsi_host/host1/scan

sshd error: Could not load host key

err np. w /var/log/messages:

sshd[*]: error: Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
sshd[*]: error: Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
sshd[*]: error: Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

— sprawdzamy jakie klucze są dostępne i generujemy brakujące:

ls -la /etc/ssh/ssh*key
-rw-r—– 1 root ssh_keys 963 Nov 23 2017 /etc/ssh/ssh_host_key
-rw-r—– 1 root ssh_keys 1679 Nov 23 2017 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key

ssh-keygen -t dsa -f /etc/ssh/ssh_host


Zabbix: Locale for language „en_US” is not found on the web server. Tried to set: en_US, en_US.utf8

Po instalacji zabbixa na czystym debianie 11 możemy trafić na:

Locale for language „en_US” is not found on the web server. Tried to set: en_US, en_US.utf8

Sprawdzamy jakie mamy locale:

root@Zabbix:~# locale -a
C
C.UTF-8
POSIX

edytujemy plik /etc/locale.gen i odhashujemy np. en_US.UTF-8

root@Zabbix:~# vi /etc/locale.gen
en_US.UTF-8 UTF-8

odpalamy locale-gen i reboot zabbixa na bogato


clnt_create: RPC: Port mapper failure – Unable to receive: errno 113 (No route to host)

# edytujemy i dorzucamy po stronie serva:
vi /etc/sysconfig/nfs
MOUNTD_PORT=”888″
STATD_PORT=”889″
RQUOTAD_PORT=”890″
LOCKD_TCPPORT=”891″
LOCKD_UDPPORT=”891″

# FW

iptables -I INPUT -m state –state NEW -p tcp –dport 888 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p udp –dport 888 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p tcp –dport 889 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p udp –dport 889 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p tcp –dport 891 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p udp –dport 891 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -m state –state NEW -p tcp –dpo


ZFS Clon DB przy użyciu SNAP-a (baza testowa w kilka minut)

— Cel: Utworzenie clona bazy danych przy użyciu mechanizmow ZFS czyli tak, aby po clonie baza zajmowała jak najmniej miejsca (w naszym przypadku praktycznie 0 tuż po utworzeniu snapa bieżącej bazy danych) – śmiało można użyć taki sposob dla baz testowych (w chwile mamy bazę testową z zasobem na którym zajmowane są jedynie różnice, ale trzeba brać pod uwagę też przyrost biężącej bazy)
— Baza zrodłowa (istniejąca na ZFS): DBZRODLOWA, baza docelowa: DBTESTOWA…