ERROR: Not enough file system free space in filesystem '/’

— sprawdzamy co chcemy rozszerzyć

[root@dm01dbadm01 ~]# df -h /
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VGExaDb-LVDbSys1 30G 25G 3.7G 87% /

[root@dm01dbadm01 ~]# lvs | grep LVDbSys
LVDbSys1 VGExaDb -wi-ao—- 30.00g
LVDbSys2 VGExaDb -wi-a—– 30.00g

— ile mamy miejsca dostępnego

[root@dm01dbadm01 ~]# vgdisplay VGExaDb -s
„VGExaDb” 1.63 TiB [285.00 GiB used / <1.36 TiB free]

— dorzucamy 20G

lvextend -L +20G /dev/VGE


[FAIL] *** dm02dbadm01: Stale map files found in /etc/oracle/maps. You may need to remove the stale map files to avoid the cluster start up issues – Refer the confluence page for more details

— sprawdzamy kiedy byl ostatni boot crs-a (na wszystkich nodach)

cat /u01/app/grid/diag/crs/dm02dbadm0*/crs/trace/alert.log | grep 'CRS-1301′ | tail -n 1 | awk '{print $1,$2,$3}’

— szukamy plików z ostatnim accessem wczesniejszym niz data wyzej czyli boot-a crs-a (mozna find z atime, albo stat)

[root@dm02dbadm01 maps]# ls -latr –time-style=long /etc/oracle/maps/
total 44
-rwxrw—- 1 grid oinstall 0 2020-10-20 19:28 gipcds_gipc_diag_b026c96e3249ff41ff85063dfaaa7e0e_dm02dbadm01_lock
-rw-r—– 1 grid oinstall 66304 2020-10-21 06:14 gipcds_gipc_diag_b026c96e3249ff41ff85063dfaaa7e0e_dm02dbadm01-0000000000
-rwxrw—- 1 grid oinstall 0 2021-01-29 00:25 gipcDS_dm02dbadm01_gipcd_b026c96e3249ff41ff8


[FAIL] *** dm02dbadm01: HugePages does not match value in sysctl.conf. This may prevent system boot. (found: 46581, sysctl.conf: 46077)

— sprawdzamy jak to wygląda:

[user@dm02dbadm01 ~]$ cat /etc/sysctl.conf | grep -A1 -B1 vm.nr_hugepages
##### End: Generated by Oracle Exadata ipconf
#vm.nr_hugepages=13827
vm.nr_hugepages=46077
##### BEGIN DO NOT REMOVE Added by Oracle Exadata
[user@dm02dbadm01 ~]$ grep Huge /proc/meminfo
AnonHugePages: 0 kB
ShmemHugePages: 0 kB
HugePages_Total: 46581
HugePages_Free: 20272
HugePages_Rsvd: 11160
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB

— w err/zaleceniu jak i w pliku mamy poprawną wartość czyli: 46077, ale w pamieci jest wartość większa (gdy zmieniamy na wartość mniejszą i HugePages_Free zje całe, to bezpieczniej jest polożyc crs-a)

[root@dm02dbadm01 ~]# sysctl -p

— sprawdzamy


ZFS Clon DB przy użyciu SNAP-a (baza testowa w kilka minut)

— Cel: Utworzenie clona bazy danych przy użyciu mechanizmow ZFS czyli tak, aby po clonie baza zajmowała jak najmniej miejsca (w naszym przypadku praktycznie 0 tuż po utworzeniu snapa bieżącej bazy danych) – śmiało można użyć taki sposob dla baz testowych (w chwile mamy bazę testową z zasobem na którym zajmowane są jedynie różnice, ale trzeba brać pod uwagę też przyrost biężącej bazy)
— Baza zrodłowa (istniejąca na ZFS): DBZRODLOWA, baza docelowa: DBTESTOWA…

kgfnGetConnDetails requires 4 parameters at /u01/app/18.0.0.0/grid/lib/asmcmdbase.pm line 6096

[grid@exa1~]$ asmcmd
kgfnGetConnDetails requires 4 parameters at /u01/app/18.0.0.0/grid/lib/asmcmdbase.pm line 6096.
[grid@exa1 ~]$ /u01/app/18.0.0.0/grid/bin/crsctl query crs activeversion
Oracle Clusterware active version on the cluster is [18.0.0.0.0]
[grid@exa1~]$ /u01/app/18.0.0.0/grid/bin/crsctl query crs softwarepatch
Oracle Clusterware patch level on node exa1is [1180628535].