TEMP recreate

Corrupt Block Found
TSN = 2, TSNAME = TEMP
RFN = 5, BLK = 2168258, RDBA = 23139778
OBJN = -1, OBJD = 23139776, OBJECT = , SUBOBJECT =
SEGMENT OWNER = , SEGMENT TYPE =

Dumping diagnostic data in directory=[cdmp_], requested by (instance=1, osid=), summary=[incident=*].
Corrupt Block Found
TSN = 2, TSNAME = TEMP
RFN = 5, BLK = 2168258, RDBA = 23139778
OBJN = -1, OBJD = 23139776, OBJECT = , SUBOBJECT =
SEGMENT OWNER = , SEGMENT TYPE =

tworzymy nowego tbs-a:

CREATE TEMPORARY TABLESPACE TEMP2 TEMPFILE '/data/temp201.dbf’ SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE 65500M TABLESPACE GROUP ” EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 1M;

ustawiamy jako defaulta:

ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE TEMP2;

ubijamy sesje, które mają dane jeszcze w temp (ew. restart DB) i dopiero wtedy można zdropować starego temp-a

SELECT b.tablespace,b.segfile#,b.segblk#,b.blocks,a.sid,a.serial#,
a.username,a.osuser, a.status, 'ALTER SYSTEM KILL


ORA-29701: unable to connect to Cluster Synchronization Service, Error 29701

Pacjent: Grid 19.13, DB 12.2.0.1, OL 7.9 – NODE2 łapie freeza po starcie i trzeba pocisnąć go z palca (po błędach związanych z interconnectem w logu CRS-a)

— w alercie DB NODE1

2021-11-04T14:26:11.977078+01:00
JIT: pid 44720 requesting full stop
2021-11-04T14:26:18.243731+01:00
JIT: pid 44720 requesting full stop
2021-11-04T14:33:53.984937+01:00
IPC Send timeout detected. Sender: ospid 20158 [oracle@NODE1 (LCK0)]
Receiver: inst 2 binc 16 ospid 18523
2021-11-04T14:33:53.994876+01:00
Communications reconfiguration: instance_number 2 by ospid 20158
2021-11-04T14:34:42.795807+01:00
Detected an inconsistent instance membership by instance 1
Evicting instance 2 from cluster
Waiting for instances to leave: 2
2021-11-04T14:34:42.950298+01:00
IPC Send timeout to 2.1 inc 20 for msg type 65521 from opid 24
2021-11-04T14:34:42.950358+01:00
IPC Send timeout to 2.1 inc 20 for msg type 65521 from opid 24

— a w logu CRS-a NODE2 (na NODE1 są jedynie informacje o problemach z NODE2 bez countdownu):

2021-11-04 14:37:21.717 [OCSSD(10029)]CRS-7503: The Oracle Grid Infrastructure process ocssd observed communication issues between node NODE2 and node NODE1, interface list of local node NODE2 is 172.30.1.2:20313, interface list of remote node NODE1 is 172.30.1.1:64128.

2021-11-04 14:37:27.240 [OCSSD(10029)]CRS-1612: Network communication with node NODE1 (1) has been missing for 50% of the timeout interval. If this persists, removal of this no


Drop private dblink from sys

— user: sys

select db_link from dba_db_links where OWNER=’USERname’;
dblink_name

— tworzymy procedurkę:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE USERname.drop_dblink AS
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'drop database link db


PRCR-1013 : Failed to start resource, ORA-01078, ORA-01565, ORA-17503, ORA-01017

Po aktualizacji grida z 12 do 19 i restarcie nie wstaja bazy

[oracle@dbnod ~]$ srvctl start instance -d BAZA -i BAZA1
PRCR-1013 : Failed to start resource ora.BAZA.db
PRCR-1064 : Failed to start resource ora.BAZA.db on node dbnod
CRS-5017: The resource action „ora.BAZA.db start” encountered the following error:
ORA-01078: failure in processing system parameters
ORA-01565: error in identifying file '+DATA/BAZA/spfileBAZA.ora’
ORA-17503: ksfdopn:10 Failed to open file +DATA/BAZA/spfileBAZA.ora
ORA-01017: invalid username/password; logon denied
. For details refer to „(:CLSN00107:)” in „/u01/app/grid/diag/crs/dbnod/crs/trace/crsd_oraagent_oracle.trc”.
CRS-2674: Start of 'ora.BAZA.db’ on 'dbnod’ failed…

DBT-05509 Failed to connect to specified database (DB 19.3.0)

Podczas tworzenia DB 19.3 pojawia się błąd: DBT-05509 Failed to connect to specified database
Należy sprawdzić:
– zmienne środowiskowe (ORA*: ORACLE_HOME, ORACLE_BASE) i metodą awansu można rownież: LD_LIBRARY_PATH, CLASSPATH. W przypadku instalacji na starym środowisku zrobić unset ORA_NLS10 (tip z metalinka)
– grupy użytkownika na którym śmigają bazy (id oracle) np. czy ma oinstall, dba, asmadmin itp.
– uprawnienia do katalogu dbhome oraz jednego wyżej (czy czasem nie utworzyły się pliki „.*” i wlaśnie do nich nie ma dostepu)

ZFS Clon DB przy użyciu SNAP-a (baza testowa w kilka minut)

— Cel: Utworzenie clona bazy danych przy użyciu mechanizmow ZFS czyli tak, aby po clonie baza zajmowała jak najmniej miejsca (w naszym przypadku praktycznie 0 tuż po utworzeniu snapa bieżącej bazy danych) – śmiało można użyć taki sposob dla baz testowych (w chwile mamy bazę testową z zasobem na którym zajmowane są jedynie różnice, ale trzeba brać pod uwagę też przyrost biężącej bazy)
— Baza zrodłowa (istniejąca na ZFS): DBZRODLOWA, baza docelowa: DBTESTOWA…

RMAN-03002, RMAN-20207: UNTIL TIME or RECOVERY WINDOW is before RESETLOGS time

— Podczas 2giego przebiegu odtwarzania możemy mieć bląd:

sql statement: alter session set nls_date_format = „DD-Mon-YYYY HH24:MI:SS”
executing command: SET until clause

RMAN-00571: =====================================
RMAN-00569: ====== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ========
RMAN-00571: =====================================
RMAN-03002: failure of allocate command at 10/23/2020 14:50:07
RMAN-20207: UNTIL TIME or RECOVERY WINDOW is before RESETLOGS time

— wysypał się bo robiliśmy juz open resetlogs i przy kolejnym przebiegu wracamy do momentu z przed open resetlogs…