powershell: ubicie udostępnionych otwartych plików

— na bieżącej maszynie:

Get-SMBOpenFile | where {$_.Path -Like „I:\Tel*”} | Close-SmbOpenFile -Force

— zdalnie:

$session= New-CIMSession -Computername SERVER
Get-SMBOpenFile -CIMSession $session | where {$_.Path -like „I:\Tel*”} | Close-SmbOpenFile -Force