[FAIL] *** dm02dbadm01: HugePages does not match value in sysctl.conf. This may prevent system boot. (found: 46581, sysctl.conf: 46077)

— sprawdzamy jak to wygląda:

[user@dm02dbadm01 ~]$ cat /etc/sysctl.conf | grep -A1 -B1 vm.nr_hugepages
##### End: Generated by Oracle Exadata ipconf
#vm.nr_hugepages=13827
vm.nr_hugepages=46077
##### BEGIN DO NOT REMOVE Added by Oracle Exadata
[user@dm02dbadm01 ~]$ grep Huge /proc/meminfo
AnonHugePages: 0 kB
ShmemHugePages: 0 kB
HugePages_Total: 46581
HugePages_Free: 20272
HugePages_Rsvd: 11160
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB

— w err/zaleceniu jak i w pliku mamy poprawną wartość czyli: 46077, ale w pamieci jest wartość większa (gdy zmieniamy na wartość mniejszą i HugePages_Free zje całe, to bezpieczniej jest polożyc crs-a)

[root@dm02dbadm01 ~]# sysctl -p

— sprawdzamy